ترفند های نرم افزاری

روش های دیگر جهت بهره بردن از نرم افزارها